Publicaties

Publicaties 

2000                      J.G. Woelderink: om de ‘vaste grond des geloofs’. De ontwikkeling in zijn theologisch denken, met name ten aanzien van verbond en verkiezing, Heerenveen 2000
2007                      Aan de belofte genoeg?! Gereformeerd tegenover evangelisch/charismatisch, Ermelo 2007
2008                      Bij Dordt in de leer. Kanttekeningen bij de Dordtse Leerregels, Ermelo 2008
2010                      Afscheiding? Over oproepen om zich van de GKv af te scheiden. Bijdrage aan een bezinning op de situatie in de GKv, zp 2010
2010                      Vrouw en kerkelijk ambt. Een bijbelse verkenning, zp 2010 
2011                      De Werkorde nagerekend. Kanttekeningen bij de conceptkerkorde voor de GKv, zp zj
2012                       Veelbelovend. Over prediking, doop en avondmaal, zp 2012
2012                      ‘Vragen rond de Afscheiding’, in: George Harinck en Mees te Velde (red.), 175 jaar Afscheiding van 1834, Barneveld 2012
2012                      ‘Is Paulus ook onder de wederdopers? Handelingen 19:1-7’, in: Theologia Reformata, jrg. 55, nr. 2, juni 2012
2015                      Gebleven en meegegaan. Een onderzoek naar de motieven van gereformeerde belijders om in de Nederlandse Hervormde Kerk te blijven en met de Protestantse Kerk in Nederland mee te gaan, Heerenveen 2015
2015                      ‘De plaats van de Schriftleer in de Christelijke dogmatiek’, in: Ad de Bruijne, Hans Burger, Dolf te Velde, Weergaloze kennis. Opstellen over Jezus Christus, Openbaring en Schrift, Katholiciteit en Kerk aangeboden aan prof. dr. Barend Kamphuis, Zoetermeer 2015, 203-210.

 Verder:

  • artikelen in Nader Bekeken, Reformatorisch Dagblad, De Waarheidsvriend en op gereformeerdekerkblijven.nl
  • diverse preken in de serie Waarheid en Recht (GKv)